Tillsyn av verksamheten

Regelbundet görs anmälda men också oanmälda tillsynsbesök på vår förskola. Tillsynsansvaret har Uppsala kommun. Miljöförvaltningen kontrollerar regelbundet vår livsmedelhantering och inspektera också barnens arbetsmiljö. Tillsynen av brandskyddet görs av Brandförsvaret. Uppsala kommun ansvarar även för tillsynen av den pedagogiska verksamheten.

Flaggor
Flaggor